fbpx

REGULAMIN KONKURSU ORGANIZOWANEGO W RAMACH CYKLU
„KOKTAJL INWESTYCYJNY”

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Celem Konkursu jest propagowanie wiedzy o inwestowaniu. Konkurs jest organizowany jako wydarzenie publiczne, ogłaszany poprzez środek masowego przekazu.
 2. Organizatorem Konkursu jest KORMU sp. z o.o. Adamczowice 48, 27-640 Klimontów („Organizator”), działający na zlecenie BREWE Leasing sp. z o.o. – propagatora cyklu szkoleniowego Koktajl inwestycyjny” i emitent instrumentu finansowego „KWIT Dochodowy” („Propagator”). 
 3. Konkurs jest organizowany jako wydarzenie jednorazowe – w grudniu 2020, jednak Organizator zastrzega sobie prawo zorganizowania podobnego konkursu również w innym terminie. 
 4. Konkurs został podzielony na 3 etapy:

a) Etap 1 – odbywający się poprzez portal Facebook.com od dnia 08.12.2020 do 14.12.2020 do godz. 23:59. W ramach etapu 1, należy spełnić poniższe kryteria:

1. Polubienie strony BREWE Leasing na portalu Facebook.com (https://www.facebook.com/BreweLeasingPL).

2. Udostępnienie wydarzenia “Koktajl Inwestycyjny 4: Kryzysy i bańki spekulacyjne na rynkach” oraz oznaczenie 3 wybranych osób w poście.

b) Etap 2 – odbywający się drogą mailową w od dnia 08.12.2020 do dnia 15.12.2020 do godz. 12:00. W ramach etapu 2, należy spełnić poniższe kryteria:

1. Należy przesłać odpowiedzi na zadawane drogą mailową 4 pytania konkursowe (2 odpowiedzi trafne) na adres e-mail: webinar@breweleasing.pl

c) Etap 3 – odbywający się drogą mailową lub podczas wydarzenia “Koktajl Inwestycyjny 4: Kryzysy i bańki spekulacyjne na rynkach” od dnia 15.12.2020 do 17.12.2020 do godz. 23:59. W ramach etapu 3, należy spełnić poniższe kryteria:

1. Należy przesłać odpowiedź na zadane pytania dotyczące webinaru w formie odpowiedzi na udostępnioną ankietę.

  5. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992 r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy. 

   

  §2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

  1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, jednak warunkiem uczestnictwa jest łączne spełnienie następujących warunków: 

  a) zapoznanie z regulaminem Konkursu na stronie www.webinar.breweleasing.pl/regulamin-konkursu.

  b) przesłanie prawidłowych odpowiedzi na pytania konkursowe w trybie wskazanym
  w  § 1 ust 4 lub spełnienie podanych warunków,

  c) uczestnictwo w webinarze w ramach cyklu „Koktajl inwestycyjny”, w dniu przyznania nagród (dla etapów 1 i 2).

  2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i Propagatora jak również członkowie ich najbliższych rodzin (tj. ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo). 

   

  §3 ZASADY KONKURSU I NAGRODY

  1. Przedmiotem konkursu jest udzielenie poprawnej odpowiedzi na pytania konkursowe zadane przez Organizatora dotyczące wiedzy o inwestowaniu. Jeżeli więcej osób udzieli prawidłowej odpowiedzi na pytania konkursowe i spełni inne podane w Regulaminie kryteria, nagrody zostaną rozlosowane w sposób publiczny pomiędzy uprawnione osoby podczas spotkania webinarowego, które odbędzie się 15 grudnia 2020 (dot. etapu 1 i 2) oraz na portalu Facebook.com w dn. 18 grudnia 2020 dla uczestników etapu 3.
  2. Nagrodami w Konkursie są: 

  a) Karnet sezonowy OPEN  – Etap 1

  b) Karnet sezonowy SKIPASS OPEN – Etap 2

  c) Karnet SKIPASS „od otwarcia do zamknięcia” – Etap 3 

  3. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator. 

  4. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody i umówienia warunków jej przekazania, laureat Konkursu (zdobywca nagrody) powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres wskazany w § 1 ust 5 Regulaminu, w terminie 3 (trzech) dni od dnia przyznania nagrody, pod rygorem utraty prawa do nagrody. 

   

  §4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

  1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego (w celu umówienia sposobu przekazania nagrody). 
  2. W Konkursie wezmą udział tylko te odpowiedzi, które będą zawierały powyższe informacje, wszystkie pozostałe odpowiedzi nie będą brane pod uwagę. 
  3. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu, w tym w związku z wydaniem nagród oraz w związku z działalnością Organizatora i Propagatora, wskazaną w § 1 ust 2 – w tym m.in. w zakresie informowania o emisjach instrumentu finansowego oraz o spotkaniach w ramach „Koktajlu Inwestycyjnego”. 

   

  §5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Regulamin obowiązuje od chwili ogłoszenia go w Internecie.
  2. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.webinar.breweleasing.pl/regulamin-konkursu.
  3. Uczestnik konkursu wysyłając swoje zgłoszenie, wyraża równocześnie zgodę na brzmienie Regulaminu oraz na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie wskazanym w § 4 ust 3.